แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงเรือง-บ้านโนนผาสุก หมู่ที่ ๘ บ้านดงเรือง ตำบลผาสุก 06/06/2024
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 02/04/2024
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/04/2023
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 08/12/2022
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) 08/12/2022
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16/11/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 01/11/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 28/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนหวาย) 28/10/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก 07/09/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงหนองแวง หมู่ที่ ๖ 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒(สายทางสี่แยกปั้มน้ำมัน-สามแยกบ้านนางแดง เกสรบัว) 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายทางบ้านครูมะลิ ศิริบุญเรือง - สี่แยกเรืองรุ่งชัย) 30/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ถึงสายบ้านดงสามสิบ 27/12/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ถึงสายบ้านดงสามสิบ 08/12/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายทุ่งโปร่ง บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ 16/08/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายทุ่งโปร่ง บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ 16/08/2021
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก 02/03/2021
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 23/11/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตลอดแนว บ้านสี่แจ หมูู่ที่ ๓ (สายทางศาลาประชาคม - หนองแรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
จ้างต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้ออาหารดสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนภายในเขตตำบลผาสุก (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสร้างบง หมู่ที่ ๔ (สายทองบ้านนางบัวทอง โพธิเศษ - ตลอดซอยศรีชมชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนผาสุก หมู่ที่ ๙ (สายทางสามแยกหนองแวงฮี-รั้วบ้านนายทวี โพธิ์สีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายทางศาลาประชาคม - บ้านนายรุจน์ ศรีกุลวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายบาง เช่นงูเหลือม - ทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ของโรงเรียนในเขตตำบลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบล็อกคอนเวิร์ส - สวนนายสุวิทย์ เริงฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก(สายทางถนนรอบหนองผ่านฟ้า) บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2023
ซื้อจัดซื้ออหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนภายในเขตตำบลผาสุก (ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการวางท่อผันน้ำเขาหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนนาหวาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนนาหวาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดงสามสิบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ไปทุ่งโปร่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสี่แจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมผูกผ้า จีบผ้างานพิธีการ และการทำยาหม่องสมุนไพร) องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างเหมาติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิงภายนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฆมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อพปร.พร้อมเครื่องหมายและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยชุมสายโทรศัพท์) บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (สายทางบ้านนายชนะ ผาวิรัตน์ - สามแยกบ้านนายคำ พุทธระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2023
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2023
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่