แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/04/2023
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 08/12/2022
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) 08/12/2022
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16/11/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 01/11/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 28/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนหวาย) 28/10/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก 07/09/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตตำบลผาสุก 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงหนองแวง หมู่ที่ ๖ 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒(สายทางสี่แยกปั้มน้ำมัน-สามแยกบ้านนางแดง เกสรบัว) 30/08/2022
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายทางบ้านครูมะลิ ศิริบุญเรือง - สี่แยกเรืองรุ่งชัย) 30/08/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ถึงสายบ้านดงสามสิบ 27/12/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ถึงสายบ้านดงสามสิบ 08/12/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายทุ่งโปร่ง บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ 16/08/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายทุ่งโปร่ง บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ 16/08/2021
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก 02/03/2021
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 23/11/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดงสามสิบ) 20/02/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ไปทุ่งโปร่ง) 20/02/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
จ้างต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้ออาหารดสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนภายในเขตตำบลผาสุก (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสร้างบง หมู่ที่ ๔ (สายทองบ้านนางบัวทอง โพธิเศษ - ตลอดซอยศรีชมชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนผาสุก หมู่ที่ ๙ (สายทางสามแยกหนองแวงฮี-รั้วบ้านนายทวี โพธิ์สีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายทางศาลาประชาคม - บ้านนายรุจน์ ศรีกุลวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายบาง เช่นงูเหลือม - ทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ของโรงเรียนในเขตตำบลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบล็อกคอนเวิร์ส - สวนนายสุวิทย์ เริงฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก(สายทางถนนรอบหนองผ่านฟ้า) บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2023
ซื้อจัดซื้ออหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนภายในเขตตำบลผาสุก (ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการวางท่อผันน้ำเขาหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนนาหวาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ-โนนนาหวาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล(โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ ๓ บ้านสี่แจ ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านดงสามสิบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ไปทุ่งโปร่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อและรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (สายทางซอยข้างบานนางการวี บุราณปู่ - หนองแวง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำและสี สำหรับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสร้างบง หมู่ที่ ๔ (สายทองบ้านนางบัวทอง โพธิเศษ - ตลอดซอยศรีชมชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายทางศาลาประชาคม - บ้านนายรุจน์ ศรีกุลวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายบาง เช่นงูเหลือม - ทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงเรือง- เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบล็อกคอนเวิร์ส - สวนนายสุวิทย์ เริงฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง (ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
จ้างบริการจัดทำเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายทุ่งโปร่ง บ้านสี่แจ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก 02/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างโครงการสนับสนุบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับเด็กเล็กศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง ระหว่าวันที่ ๑๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่