Posted in ตรวจสอบภายใน

แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน ปีงบ…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำป…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารจัดการคว…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ป…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร การตรวจสอ…

Continue Reading...