กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-
วิศวกรโยธา

นายศราวุธ สิมลา
นายช่างโยธา
081-8722595

นางสาวจุฑามาศ อ่อนนิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
086-7756613

นายวิชิต บุญทัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
086-0153606

นายธรณินทร์ บุตตะโยธี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
089-4977788

นางสาวนุศรา โสภาค
คนงานทั่วไป
093-5053200

mungmee

Share: