กองช่าง

นายโลม รัตนะพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-5869714

นายศราวุธ สิมลา
นายช่างโยธา

นางสาวจุฑามาศ อ่อนนิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชิต บุญทัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธรณินทร์ บุตตะโยธี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาวนุศรา โสภาค
คนงานทั่วไป

mungmee

Share: