แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ”

ประชาสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชัน “ทางรัฐ”ในการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” Apple Store และ Google Play Stor ได้ที่ หัวข้อบริการประชาชน

30642_1_1704341142423
mungmee

Share: