กองสวัสดิการสังคม

นายฤตนัย สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
080-214-0359

นางสาวสุภัตสา โพธิชัยยา
นักพัฒนาชุมชน
081-9542366

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางเสาวลักษณ์ พรมสีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
061-0911858

mungmee

Share: