หัวหน้าส่วนราชการ

นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
089-8438672

จ่าเอก อิสรพงษ์ ปะตังถาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
089-5692464

นางอรุณี อินทรทำนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-2295593

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
083-3421342

นายฤตนัย สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
080-214-0359

mungmee

Share: