หัวหน้าส่วนราชการ

นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
089-8438672

นายไพโรจน์ หัตถปนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
088-5626971

นางอรุณี อินทรทำนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-2295593

นายโลม รัตนะพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-5869714

นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
083-3421342

นายฤตนัย สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
080-214-0359

mungmee

Share: