กองการศึกษา

นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
083-3421342

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริชาติ พิพิทธภัณฑ์
นักวิชาการศึกษา

นางน้ำฝน ลือคำหาญ
ครู คศ.2
098-1790119

นางปิยพร ไชยคุณ
ครู คศ.2

นางจุฬาภรณ์ ฮิวส
ครู คศ.2
085-0172832

นางมณีวรรณ์ สุริยพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
086-2383252

นางสงวนศรี แสงทะมาต
ผู้ดูแลเด็ก
084-5108890

นางสาวรัชนก วุฒา
คนงานทั่วไป
061-0645156

นางญาณรถ สรรพกิจจำนง
คนงานทั่วไป
0818733305

mungmee

Share: