กองการศึกษา

นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
083-3421342

นางน้ำฝน ลือคำหาญ
ครู คศ.2

นางปิยพร ไชยคุณ
ครู คศ.2

นางจุฬาภรณ์ ฮิวส
ครู คศ.1

นางมณีวรรณ์ สุริยพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสงวนศรี แสงทะมาต
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชนก วุฒา
คนงานทั่วไป

นางญาณรถ สรรพกิจจำนง
คนงานทั่วไป

Share: