ข้อมูลผู้บริหาร

นายพัทธพล  คำมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
06-4875-6776

นายอากาศ  ศรีพันดอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
08-3287-9352

นายเหรียญ  บุตตะโยธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
06-2321-4437

นายบัญญัติ  นิลเขต
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
08-9077-4656

นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
089-8438672

mungmee

Share: