กองคลัง

นางอรุณี อินทรทำนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-2295593

นางสาวธราภรณ์ ภูแข
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรีพร โพธิจักร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายจตุพร แก่นสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนาตยา อรัญทิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวจุฑาทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางทิชยา ถูสินแก่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลชนก ทิพสมบัติ
คนงานทั่วไป

mungmee

Share: