กองคลัง

นางอรุณี อินทรทำนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-2295593

นางสาวธราภรณ์ ภูแข
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
096-7539810

-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรีพร โพธิจักร
เจ้าพนักงานพัสดุ
094-2522955

นางสาวนาตยา อรัญทิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
093-3219455

นายจตุพร แก่นสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
090-3429588

นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
084-4012242

นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
091-7727097

นางทิชยา ถูสินแก่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-5713921

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

mungmee

Share: