สำนักปลัด

จ่าเอก อิสรพงษ์ ปะตังถาโต
หัวหน้าสำนักปลัด
089-5692464

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

นางสาวนิตยา จันดาวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
091-1304730

นางสุวิมล โตอุตตชนม์
นักทรัพยากรบุคคล
094-2878228

นายปริญญา จันทรากุลนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
093- 9142893

นางเพชรา ชูรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
063-8898642

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวณัฐติยา ประสานศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
091-0599940

นายพงษ์ศักดิ์ พิมคำใหล
พนักงานขับรถยนต์
087-2136427

นายไพศาล พลลาภ
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
093-4324528

นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์แสน
คนงานทั่วไป
090-3728368

นายธีระวัฒน์ วังภูมิใหญ่
คนงานทั่วไป
087-8204010

นายปริญญา นิลเขต
คนงานทั่วไป
087-9549250

นางสาววาสนา บุดดาวาปี
คนงานทั่วไป
080-0139985

นายกิตติพล พรเพ็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
090-4133254

นายประพันธ์ หนูแก้ว
นักการภารโรง
082-1059846

mungmee

Share: