สำนักปลัด

นายไพโรจน์ หัตถปนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
088-5626971

นายปริญญา จันทรากุลนนท์
นักจัดการงานทั่วไป

สิบเอกภัทรพล วาโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุวิมล โตอุตตชนม์
นักทรัพยากรบุคคล

นางเพชรา ชูรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐติยา ประสานศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิมคำใหล
พนักงานขับรถยนต์

นายไพศาล พลลาภ
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์

นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์แสน
คนงานทั่วไป

นายธีระวัฒน์ วังภูมิใหญ่
คนงานทั่วไป

นายปริญญา นิลเขต
คนงานทั่วไป

นางสาววาสนา บุดดาวาปี
คนงานทั่วไป

Share: