โครงสร้างอำนาจหน้าที่

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537ได้แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ออกเป็น  2  ส่วนคือ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  คือ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวนหมู่บ้านละสองคน  สำหรับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิก  จำนวน  20 คน  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา

2.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้และให้นายกอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

3.  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และจัดแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนต่าง  ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงานโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผาสุก  ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้

1.  สำนักปลัด  2.  กองคลัง  3.  กองช่าง  4. ส่วนสวัสดิการสังคม  5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

mungmee

Share: