Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มิ.ย 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.

ประชาสัมพันธ์ ความหมายและ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬาภายในเขตตำบลผาสุก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญท่องเที่ยว และศึกษาดูงานเชิงนวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นาดี สร้างบง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพัธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...