การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ซึ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก เป็นหนึ่งหลักสูตรที่ได้จัดอบรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน พร้อมนี้ นายพัทธพล คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ยังได้มอบนโยบาย ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ตามประกาศเจตนารมย์นโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

Admin

Share: