27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก และจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาระบบเผชิญเหตุฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที

mungmee

Share: