วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567เวลา 13.00 น. นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แจ ว่าที่ร.ต.หญิง ปาริชาติ พิพิทธภัณฑ์ นักวิชาการศึกษา และ นางสังวาลย์ น้อยศรี ครูชำนาญการ ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและให้คณะครูสามารถปรับปรุงการสอน ปรับปรุงวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป

mungmee

Share: