วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดีสร้างบง ว่าที่ร.ต.หญิง ปาริชาติ พิพิทธภัณฑ์ นักวิชาการศึกษา และ นางน้ำฝน ลือคำหาญ ครูชำนาญการ ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและให้คณะครูสามารถปรับปรุงการสอน ปรับปรุงวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป

mungmee

Share: