กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก นำโดยนายพัทธพล คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านในเขตตำบลผาสุก ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีห่างไกลยาเสตติด และเป็นการส่งเสริมให้ได้ฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความสัมพันธ์อันดี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอุดรธานี เขต 7 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายทองผล สิมลา ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

mungmee

Share: