วันที่ 27ก.ค.2566 ตั้งแต่เวลา09.00น.เป็นต้นไป นายพัทธพล คำมี นายก อบต.ผาสุก พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2)กิจกรรม 1 อปท.1 สวนสมุนไพร 3) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ดิน -เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

mungmee

Share: