วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มีกลุ่มเป้าหมายคือ/อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน/คนพิการ/หรือผู้ดูแลคนพิการ
โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คนพิการโดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
1.เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ 2556) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.เรื่องการดูแลสุขภาพคนพิการการฟื้นฟูสภาพคนพิการ
3.เรื่องการดูแลสุขภาพและจิตใจของคนพิการ
4.เรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นคนพิการด้านร่างกาย

Share: