4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก นำโดยนายพัทธพล คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ดำเนินงานโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านนาดี สร้างบง

mungmee

Share: